Изследване и класиране

Методологията за проучването и класацията на водещите компании от сектора на информационните и комуникационни технологии (ИКТ), развиващи дейност в България, е разработена от специализираната в HR одит компания Audit Advice Associates (ААА). Tя изследва взаимодействието между три групи фактори:

  • ангажираността на служителите в компанията;
  • степента, в която стратегиите, политиките и процедурите по управлението на човешките ресурси са интегрирани в организацията;
  • основни резултати и показатели за компанията.

В компаниите, участващи в проучването ще бъдат анкетирани и анализирани три групи от респонденти: висшият мениджмънт, специалисти човешки ресурси и служители. Информацията се набира чрез три различни въпросници, попълвани от служителите на компанията, мениджър „Човешки ресурси” и Управител/СЕО/ Изпълнителен директор.


Оценяването и класирането на участниците се основава на общите резултати на компанията от всички въпросници. При класирането предвид ще се вземе и още един фактор – проактивността на компаниите по отношение на последващи действия, свързани с резултатите от изследването. Преценката за тази проактивност ще бъде направена въз основа на предоставен от компаниите план. Основните критерии при оценката на плана ще бъдат: ясна обвързаност с резултатите от изследването; степен на въвлеченост на служителите и мениджмънта в определянето и реализирането на приоритетните дейности по плана; значимост и измеримост на резултатите при осъществяване на плана.


Както и при предишните две издания на класацията, най-голяма тежест имат резултатите от въпросника за проучване на ангажираността на служителите.


генерален спонсор
реклама
SBTech
със съдействието на
партньори